1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Länsi-Pohja r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on  Tornio 

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Yhdistyksen toiminta-alueen määrää liiton liittokokous.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevia matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja jäsentensä perheitten kesken. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. pyrkii kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvon turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta,
 2. pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin,
 3. harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa,
 4. järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, sekä
 5. tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yksityisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja varain-keräyksiä (harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa) sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää "SF-Caravan". Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää "SF-Caravan" tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhe-, nuoriso-, ulko-, yhteisö- ja kunniajäseniä. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun. 

Perhejäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä toinen tai useampi samaan perheeseen kuuluva jäsen.

Nuorisojäseneksi, joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö.

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä liiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

Ainaisjäseniä ovat sellaiset varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet 20 vuoden jäsenmaksun kertasuorituksena. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuista.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä ennen sen jäsenkauden alkua, jonka jäsenmaksuvelvoitteista hän haluaa luopua. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä käyttäen.

Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa syyskokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsen- tai ainaisjäsenmaksun.

4 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Kevät- ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus.

Kevät- ja syyskokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen hallituksen määräämässä, yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa ulkojäsenellä eikä yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa:

 1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta viimeksi kuluneen vuoden aikana,
 2. Käsitellään selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
 3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 4. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa:

 1. Valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja ja vuosittain hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan, sekä kaksi varajäsentä.
 2. Valitaan tilejä tarkastamaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 3. Vahvistetaan toimintasuunnitelman ja talousarvion yleiset perusteet seuraavalle vuodelle.
 4. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.
 5. päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista seuraavana vuonna.
 6. valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin seuraavaksi vuodeksi.
 7. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat

5 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan sekä kaksi (2) varajäsentä (1. varajäsen ja 2. varajäsen) yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa varajäsenen hallituksen kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

7 § Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa syyskokouksessa valittu tilintarkastaja, jonka tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen suostumusta.

9 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päätettäessä viimeisen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.